حضور در نمایشگاه بین المللی ایران هلث سال 1396


مشاهده تصاویر


 

حضور در کنگره سراسری سالیانه متخصصین پوست ایران سال 1396


مشاهده تصاویر


 

حضور در هجدمین کنگره بین المللی باروری و نا باروری رویان سال 1396


مشاهده تصاویر


 

حضور در نمایشگاه بین المللی شیراز هلث سال 1396  


مشاهده تصاویر


 

حضور شرکت طب کاران در کنگره بین المللی انجمن علمی راینولوژی سال 1396


مشاهده تصاویر


  

حضور شرکت طب کاران در نمایشگاه بین المللی ایران هلث سال 1397


مشاهده تصاویر


  

حضور شرکت طب کاران در نمایشگاه بین المللی پزشکی تبریز سال 1397 


مشاهده تصاویر


  

حضور شرکت طب کاران در نمایشگاه و کنفرانس گردشگری و سلامت اصفهان سال 1397


مشاهده تصاویر


حضور شرکت طب کاران در شانزدهمین کنگره بین المللی انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی، سر و گردن ایرانسال 1397


مشاهده تصاویر