اهمیت حفظ بهداشت گوش در برابر عفونت ها و بیماری ها