تخت یا صندلی خونگیری و نمونه گیری چیست و چه کاربردی دارد؟ توضیح جامع و کاربردی