اهمیت تخت جراحی استاندارد در بیمارستان-چرا تخت جراحی باید استاندارد باشد؟