حضور شرکت طب کاران در کنگره بین المللی انجمن علمی رایتولوژی