حضور شرکت طب کاران در کنگره سراسری سالیانه متخصصین پوست ایران