بیمارستانی

تخت بستری CCU &ICU مدل IC4

 

ویژگی تخت بستری مدل IC4 شرکت طب کاران 

فول اتومات ,با سیستم چهار شکن ,رنگ تمام الکترواستاتیک ,

تخت بستری CCU &ICU مدل IC42

ویژگی تخت بستری بیمار  مدل IC42 شرکت طب کاران 

فول اتومات ,با سیستم چهار شکن ,رنگ تمام الکترواستاتیک ,

تخت بستری بیمار مدل BP3

ویژگی تخت بستری بیمار مدل BP3 

فول اتومات ,با سیستم چهار شکن ,رنگ تمام الکترواستاتیک ,تخت بستری بیمار مدل BP3

تخت وصندلی فیزیوتراپی طب کاران

قابل استفاده در منزل ، کلینیکهای فیزیوتراپی،ارتوپدی و توانبخشی به عنوان در مان بیماران ضایعات نخاعی در انواع مختلف دستی ،الکتریکال، تیلت تیبل یک شکن،تخت تیلت تیبل دو منظوره و دو موتوره

[12 3  >>